Cb – projekt, consulting, s.r.o.

Základnou činnosťou Cb – projekt, consulting, s.r.o. je projektová činnosť v oblastiach:

 • občianskych a bytových stavieb
 • energetických stavieb
 • priemyselné, vodohospodárske a inžinierske stavby

Spracúvanie a zabezpečenie:

 • štúdií
 • auditov
 • architektonické návrhy
 • autorský dozor
 • inžinierska činnosť
 • činnosť stavebného dozoru
 • energetické certifikáty budov

Cb – projekt, consulting vznikol v r. 2000 z legislatívnych dôvodov (stavebný zákon, zákon o autorizovaných inžinieroch) oddelením od spoločnosti Cb – obchod, služby, výstavba, kde sa projekčná činnosť realizovala od r. 1993

Zákazky zabezpečuje prevažne z pozície generálneho projektanta a projekty a potreby investičnej výstavby zabezpečuje komplexne. Spolupracuje aj s externými pracovníkmi jednotlivých profesií podľa potreby rozsahu a skladieb zákaziek. Firma tiež disponuje potrebným vybavením výpočtovej a rozmnožovacej techniky vrátane softwarov pre projektantov. Do r. 2007 bolo v Cb spracovaných viac ako 900 projektových zákaziek rôzneho rozsahu a zámeru.

Projekty energetických stavieb

 • projektová dokumentácia pre územné konanie
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia pre realizáciu

Do tejto kategórie stavieb patria napríklad:

zdroje tepla, kotolne, regulačné stanice, tepelné rozvody, teplovodné a horúcovodné prípojky, výmenníkové stanice, transformovne, elektrické rozvodne, elektrické prípojky NN a VN, stožiarové a kioskové transformovne a podobne. 

Projekty priemyselných, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb

 • projektová dokumentácia pre územné konanie
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia pre realizáciu

Do tejto kategórie stavieb patria napríklad:

kanalizačné a vodovodné prípojky, vodovody, inžinierske siete, čistiarne odpadových vôd, vodné zdroje, čerpacie stanice, autosalóny, autoservisy, výrobné haly a podobne.

Projekty občianskych a bytových stavieb

 • projektová dokumentácia pre územné konanie
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia pre realizáciu

Do tejto kategórie stavieb patria napríklad:

bytové domy, rodinné domy, polyfunkčné domy, hotely, penzióny, nemocnice, telocvične, administratívne budovy, autosalóny, autoservisy, kuchyne, obchody a podobne.

Cb-projekt, consulting, s.r.o.
Terézie Vansovej 1
974 01 Banská Bystrica

Tel.:+421 48 471 3030-35
Fax:+421 48 471 3021
E-mail: projekt@cbsro.sk
www.cbsro.sk

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA

Ing. Igor Hukeľ

Tel.: +421 48 471 3031
Mobil: +421 905 656 283
E-mail: hukel@cbsro.sk